Paste your Bing Webmaster Tools verification code here
THAILAND-REVIEW.COM THAILAND Reviews รีวิวสินค้าและบริการทุกอย่างในประเทศไทย
  • วันอาสาฬหบูชา

    Filed under อื่นๆ
    Jul 22

    วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมแก่ปัญจวัคคีย์  ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  ใกล้ๆเมืองพาราณสี  หลังจากพุทธองค์ตรัสรู้แล้วเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาก็ประมาณสองเดือนเศษ  ก็เลยอยากแสดงพาวให้พวกปัญจวัคคีย์ ที่หนีพระองค์มาให้รับรู้สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้   โดยธรรมที่พระองค์แสดงให้พวกปัญจวัคคีย์ฟังในคืนเพ็ญเดือนอาสาฬ คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   ซึ่งได้กล่าวถึง ทางสามสาย ได้แก่ทางสองสายที่ควรละ ไม่ควรปฏิบัติ ควรอยู่ให้ห่างคือ ทางสายตึง ที่พวกพราหมณ์ พวกนักบวชในสมัยนั้นปฏิบัติกันเช่น ทรมาณตน อดอาหารเป็นต้น  ส่วนทางสายหย่อนก็ได้แก่ ทางของชาวบ้านทั่วไปที่มัวเมาในกามกิเลสต่างๆ   ส่วนทางสายที่สามที่ควรปฎิบัตินั่นคือทางสายกลาง ได้แก่ อริยสัจ 4 ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยตนเองนั่นเอง   เมื่อเทศนาเสร็จท่านอัญญาโกณฑัญญะ  ได้เข้าใจ เกิดดวงตาเห็นธรรม แล้วจึงขอบวชเป็นสาวก เป็นสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนา ทำให้ศาสนาพุทธมีครบทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในวันนี้ ที่เราเรียกว่าวันอาสาฬหบูชา(อ่านว่า อา สาน  หะ บู ชา )ก็ด้วยประการฉะนี้แล  แต่วันนี้ไม่มีการกำหนดไว้ในพระไตรปิฎกแต่ประการใดว่าให้เป็นวันสำคัญทางศาสนานะครับ   ส่วนวันเข้าพรรษาเนี่ย เป็นวันที่พระพุทะเจ้าทรงกำหนดไว้เลยนะครับ หลังจากวันอาสาฬหบูชา 1 วันเป็นวันเข้าพรรษา สำหรับให้พระสงฆ์ต้องอยู่กับที่พักเดิมเป็นเวลา สามเดือน โดยไม่ต้องไปพักค้างแรมที่อื่นๆ

    (2161)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.